Veselje do življenja
ne pozna let

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Zdravstvena nega2020-09-01T16:36:34+02:00

Zdravstvena nega

Svoje vodilo »Blizu ljudem« živimo vsak dan in našim stanovalkam in stanovalcem nudimo celostno zdravstveno nego, profesionalno oskrbo ter raznolike aktivnosti. S tem želimo prispevati h kar najboljši kakovosti življenja, jim ohraniti veselje do življenja in podariti veliko lepih trenutkov.

Individualna zdravstvena nega

Za vsako stanovalko in stanovalca, ki potrebuje zdravstveno nego, pripravimo individualni načrt zdravstvene nege, ki upošteva osebnost, navade in želje posameznika Naš cilj je, da v največji možni meri ohranimo, po možnosti pa tudi izboljšamo samostojnost in kakovost življenja nam zaupanih stanovalcev. Podobno kot v naših ustanovah onkraj meja, želimo tudi v naše domove uvesti bazalno stimulacijo, trening spomina,  aromaterapijo in druge metode krepitve zdravja.  Storitve zdravstvene nege pa seveda dopolnjujejo tudi druge pomembne storitve, kot so fizioterapija ter delovna terapija.

Kakovost v fokusu

Ustanove znotraj skupine SeneCura so bile večkrat nagrajene za kakovost in inovacije. Imamo posebno službo upravljanja kakovosti, ki skrbi za vpeljavo, razvoj in upoštevanje visokih standardov kakovosti ne le zdravstvene nege, temveč tudi socialne oskrbe ter vseh ostalih storitev. Globalne kompetence in dolgoletne izkušnje na področju zdravstvene nege ter socialne oskrbe zagotavljajo varnost in so v prid ljudem, za katere skrbimo.

Odnosna nega: Vaš osebni negovalni tim

Zaupanje in varnost sta ključna faktorja za kompetentno zdravstveno nego in oskrbo. Želimo ustvariti sistem zdravstvene nege in oskrbe, pri katerem ima vsak stanovalec svojega referenčnega  izvajalca zdravstvene nege, do katerega lahko vzpostavi še posebno zaupanje in bližino. Ob tem želimo, da celotni negovalni tim sodeluje s stanovalcem in svojci, obenem pa se multidisciplinarno povezuje s socialno službo, zdravnikom ter drugimi izvajalci storitev.

Oskrba ljudi z demenco

Po ocenah bo do leta 2050 samo v Sloveniji 90.000 ljudi, obolelih za določeno obliko demence. Oskrba ljudi z demenco torej predstavlja bistveni poudarek pri delovanju socialnih zavodov.

V naših ustanovah stremimo k usposobljenosti kadra za delo s stanovalci z demenco. Mnogo naših sodelavcev je usposobljenih za validacijo®. To je oblika komuniciranja, ki sledi sočutnemu, spoštljivemu odnosu z dezorientiranim, starejšim človekom. Spoštujemo subjektivno doživeto resničnost naših stanovalcev in poskušamo razumeti njihova čustva. S tem nam uspe, da zmanjšamo stres prizadete osebe in spodbujamo ugodno počutje. Z validirano oskrbo se oseba čuti sprejeta v svojem svetu in razumljena.

Fizioterapija

Dejavnost fizioterapije je pomemben del celostne obravnave starostnika v našem domu. Osnovna naloga je pomagati stanovalcem ohranjati, izboljšati ali obnavljati obstoječo funkcionalno sposobnost, preprečevanje in lajšanje bolečin  in ohranjanje sposobnosti gibanja – mobilnosti. Pomembna tema je tudi trening za preprečevanje padcev in s tem tudi pogosto preprečevanje poškodb. Preventiva pred padci je učinkovita in lahko izvedljiva ponudba gibanja in z njo treniramo ravnotežje, moč in vzdržljivost. Že z nekaj vajami lahko bistveno zmanjšamo nevarnost padca.

Fizioterapevt pri svojem delu samostojno izbira  različne metode in tehnike, s katerimi skuša doseči največje možne rezultate in se prilagaja potrebam, interesom in  željam stanovalcev in njihovih svojcev. Fizioterapevtske storitve v naših domovih zajemajo široko paleto različnih metod, kot so individualne terapevtske vaje, terapevtske vaje v skupini, razgibavanja s pomočjo pripomočkov, šolo stoje in hoje, dihalne vaje, elektroterapijo in druge metode.

Delovna terapija

Smisel delovne terapije je izboljšati ali ohranjati kvaliteto življenja uporabnika, do najvišje stopnje njegovih zmožnosti in sicer na treh področjih:

 • Skrb za sebe – delovni terapevt uporabniku pomaga ohranjati in izboljšati samostojnost na področju dnevnih aktivnosti.
 • Produktivnost (delo) – drobna dela (zalivanje rož, pometanje okolice, pomoč sostanovalcem), s kateri se krepi uporabnikovo samozavest.
 • Prosti čas – v domu lahko uporabnik aktivno preživi prosti čas, saj ima na izbiro pisano paleto domskih aktivnosti: prireditve, praznovanje rojstnih dni, pogovorne skupine, sestanki, kino predstave, tombola, športne aktivnosti, družabne igre, knjižnica, pevski zbor,…

Paliativna zdravstvena nega

Ljudem, ki so nam zaupani, da zanje skrbimo, želimo ravno v zadnjem obdobju njihovega življenja omogočiti visoko življenjsko kakovost. V SeneCuri smo razvili lastni program paliativne zdravstvene nege»V najboljšem spremstvu«©, ki ga želimo uvesti tudi v slovenske domove.

Cilj tega programa je, da naši stanovalci zadnje obdobje svojega življenja doživijo z občutkom varnosti in notranjega miru, v ljubečem okolju, ki bo omogočalo dostojanstvo in spoštovanje do zadnjega trenutka.

Pomoč na domu

SeneCura Maribor, Cesta Osvobodilne fronte 43, Maribor, v občini Ruše in občini Selnica ob Dravi opravlja Pomoč na domu že od leta 2002.  Za izvajanje pomoči na domu imamo sklenjeno koncesijsko pogodbo z občino Ruše in občino Selnica ob Dravi.

Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči. Storitve pomoči na domu izvajajo strokovno usposobljene oskrbovalke, katere so opravile izobraževalni program in imajo certifikat NPK socialna oskrbovalka.

Pomoč na domu vsebuje:

 • Gospodinjsko pomoč, prinašanje obroka hrane, nabava živil, zdravil, priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
 • Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, pomoč pri oblačenju/slačenju, umivanju/kopanju, pomoč pri hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb ipd.;
 • Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom, okoljem ipd..

Upravičenci socialne oskrbe na domu so osebe, ki za samostojno, kvalitetno in dostojno življenje potrebujejo v svojem domu le občasno organizirano pomoč. Pomoč na domu lahko traja največ 4 ure na dan oziroma 20 ur na teden. Posamezna storitev traja minimalno 30 minut. Služba pomoči na domu je v občini Ruše organizirana 7 dni v tednu ( tudi med prazniki), v občini Selnica ob Dravi pa od ponedeljka do petka.

Do pomoči na domu ste upravičeni:

 • Če ste starejši od 65 let.
 • Če ste oseba s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.
 • Če ste invalidna oseba, ki ji je priznana pravica do tuje nege in pomoči.
 • Če ste bolni ali imate dolgotrajne okvare zdravja.
 • Če imate hudo bolnega otroka ali otroka s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju.
 • Če živite sami.
 • Če se počutite nemočne in ne zmorete več nekaterih vsakodnevnih aktivnosti.
 • Če skrbite za starejšega svojca in zaradi obveznosti ne morete biti ves čas ob njem.
 • Če imate bivališče v občini RUŠE ali SELNICA OB DRAVI.

Prošnja za izvajanje pomoči na domu

Financiranje

Občina Ruše in občina Selnica ob Dravi subvencionirata izvajanje pomoči na domu, kar pomeni, da je plačilo ure storitve za upravičenca nižja. Na ta način je storitev omogočena vsem tistim upravičencem, ki takšno pomoč potrebujejo. Gre za nepovratna sredstva, ki jih zagotavlja občina. Če uporabnik ne zmore kriti stroškov, lahko na Center za socialno delo Ruše vloži zahtevek za oprostitev oz. zmanjšanje plačila storitve pomoči na domu.

Kontakt:

Marina Džogazović
koordinatorica pomoči na domu
tel: 02 471 65 16
gsm: 051 301 369

e-mail: m.dzogazovic@senecura.si